Balustrady a prawo budowlane

by

Dz.U.2019.0.1065 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Balustrady przy schodach, pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów,
a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych.
Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób.
Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki.
Prawo budowlane precyzyjnie wskazuje, że w budynkach jednorodzinnych i wnętrzach mieszkań wysokość barierki powinna wynosić 0,9 m,
natomiast w budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty i wychowania,
a także zakładów opieki zdrowotnej minimalna wysokość mierzona od wierzchu poręczy do podłoża powinna wynosić 1,1 m.
Przy projektowaniu balustrady należy wziąć pod uwagę kilka ważnych czynników.
Jeśli chodzi o rozstaw słupków pionowych – maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady nie może mieć więcej niż 0,12 m – dotyczy to budynków wielorodzinnych,
oświaty oraz zakładów opieki zdrowotnej.
W innych przypadkach odległość ta wynosi 0,2 metra. Konstrukcja balustrady powinna być także zaprojektowana w taki sposób aby uniemożliwić wspinanie lub zsuwanie się dzieci po poręczy.
Dotyczy to w szczególności takich miejsc jak przedszkola i żłobki.